Statut

STATUT FUNDACJI LE NATIGA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA LE NATIGA, zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1491 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

§ 3
1. FUNDACIA LE NATIGA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Zbigniewa Bilińskiego zwanym dalej Fundatorem.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§ 4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 5
1. Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przystępować do spółek i fundacji.
2. Zarząd Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.
3. Zarząd Fundacji może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z uwzględnieniem innych postanowień Statutu.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. kultury.

§ 7
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundacje lub dla samej Fundacji.

§ 8
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9
Celami Fundacji jest:
1. Inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze kulturowym, sportowym i sportowo- rekreacyjnym.
2. Organizowanie, finansowanie imprez, szkoleń, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz spotkań integrujących.
3. Fundowanie stypendiów i nagród.
4. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
10. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
12. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Realizacja działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
16. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
19. Wspieranie społeczeństwa w zakresie edukacji i zwiększania świadomości ekologicznej i budowlanej
20. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego Polski i świata.
21. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju Polski i świata.
22. Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych jako elementu ochrony środowiska.
23. Ochrona i promocja zdrowia.
24. Działania wspomagające rozwój gmin i społeczności lokalnych.
25. Promowanie oraz wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.
26. Działalność charytatywna
27. Promocja i organizacja wolontariatu.
28. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
29. Wspieranie organizacji pozarządowych, osób fizycznych, instytucji poprzez przekazywanie darowizn finansowych i rzeczowych.

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1. Prowadzanie działalności zgodnie z zakresem wymienionym w §9.
2. Organizowanie i finansowanie:
a) Pomocy społecznej, systematyzowanie jej form oraz podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
b) Działalności charytatywnej, kampanii fundraisingowych, akcji oraz wydarzeń okolicznościowych.
c) Działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, sportu, kultury fizycznej, turystyki, krajoznawstwa i środowiska.
d) Działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
e) Działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
f) Działalności w sferze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
g) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .
h) Działalności na rzecz tworzenia grup wsparcia, wspólnot lokalnych oraz grup inicjatyw obywatelskiego działania.
i) Projektów, warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów, doradztwa, konsultacji, spotkań, imprez, festiwali, maratonów, gali, konkursów, wyjazdów, wydarzeń mających charakter rekreacyjny, artystyczny, kulturalny, informacyjny, promocyjny, terapeutyczny czy profilaktyczny.
j) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
4. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami statutu.

§ 11
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI I JEJ DOCHODY
§ 12
Majątek Fundacji stanowi:
1. Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), wymieniony w akcie o ustanowieniu fundacji wniesiony przez fundatora, który w części, tj. w kwocie 5000.00 zł pięć tysięcy złotych 00/100) zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji.
2. Dochody wskazane w § 14 statutu.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochodami Fundacji są:
1. Świadczenia Fundatora,
2. Darowizny, dotacje, zapisy, subwencje – otrzymane od osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych.
3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji,
5. Odsetki od środków finansowych Fundacji ulokowanych na rachunkach bankowych,
6. Spadki,
7. Dochody uzyskiwane z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 15
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
3. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
5. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 16
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza o ile ustali, iż aktywa spadku znacznie przewyższają jego pasywa
2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 17
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów w tym kosztów podróży lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
3. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu Fundacji, powołuje i odwołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
5. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
– Prezesa Zarządu,
– Wiceprezesa Zarządu,
– Sekretarza Zarządu Fundacji,
– Członków Zarządu.
6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwila odwołania z Zarządu. Odwołanie z Zarządu następuje w przypadku:
– złożenia rezygnacji przez członka,
– nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
– istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
8. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatora.
9. Zarząd
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) promuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
h) Zarząd Fundacji składa coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności podając je do wiadomości poprzez jego wyłożenie w siedzibie Fundacji,
i) uchwala projekty zmian statutu,
j) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa Fundacji.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy a członków Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w drodze pisemnej, o ile wyrazi na to zgodę co najmniej połowa członków Zarządu.
11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy przestępstwo skarbowe.

§ 19
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu i wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Za prace w Zarządzie Fundacji jego członkom może przysługiwać wynagrodzenie.

§ 21
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3. Członkowie pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
4. Dodanie członka Rady Fundacji lub pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku na podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
9. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
10. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wynosi 3 (trzech) Członków Rady Fundacji.
11. Do zadań Rady należy w szczególności:
• Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
• Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
• Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
• Nadzór nad działalnością Fundacji.
• Zatwierdzenie uchwał Zarządu w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacja oraz likwidacja Fundacji.
12. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
• żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
• dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 22
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której mowa w § 9.

§ 23
Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi (wg PKD 2007):
1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
3. Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
5. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
7. Opieka dzienna nad dziećmi – PKD 88.91.Z,
8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z
10. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
12. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
14. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
15. Działalność związana z reprezentowaniem mediów 73.12.Z
16. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
17. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
18. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) 73.12.C
19. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20 Z
20. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32 Z
21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
23. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I CELÓW

§ 24
Cele Fundacji mogą zostać zmienione na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej zwykłą większością głosów w sytuacji, gdy:
1. zaistnieje faktyczna lub prawna przeszkoda w realizacji dotychczasowego celu Fundacji,
2. zmiana polegać będzie na konkretyzacji bądź rozszerzeniu celów Fundacji,
3. zmiana polegać będzie na wyłączeniu celów, które zostały zrealizowane, bądź których realizacja stała się sprzeczna z prawem lub utraciła publiczny charakter,
4. zmiana wynikać będzie z istotnej zmiany stosunków gospodarczych i ekonomicznych, która uniemożliwi realizację dotychczasowych celów fundacji.

§ 25
Zmiana celów Fundacji następuje na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały Zarządu Fundacji podjętej zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, jeśli wpłynęłoby to na efektywniejszą realizacje celów statutowych.
2. Połączenie Fundacji z inną fundacja następuje w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania przez nią środków finansowych i majątku, lub zrealizowania celów Fundacji.
2. Likwidacja Fundacji następuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
3. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań, przeznacza się na cele tożsame z celami Fundacji.

§ 28
Fundacja udostępnia do publicznej wiadomości sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły poprzez jego wyłożenie w siedzibie Fundacji.

§ 29
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Warszawa , 09.01.2023 r.
Prezes Zarządu
Maciej Saczuk

Skip to content